Basic Pages

Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Nga anëtarësimi  në Programin më të madh të Besnikërisë HAPPY, ju shpërbleheni me oferta të përshtatshme dhe benefite të krijuara mbi dëshirat tuaja. Nga akumulimi i pikëve ju bëheni pjesë e dy niveleve të shpërblimit. E zgjidhni ju, nëse dëshironi të përfitoni nivelin e parë 5000 Pikë, por mund të vazhdoni akumulimin e pikëve deri në nivelin e dytë 10.000 Pikë.

You redeem as you wish!

By joining the largest HAPPY Loyalty Program, you are rewarded with suitable and benefits created on your desires. By accumulating points you become part of two reward levels. You choose, if you want to get the first level 5000 Points, but you can continue accumulating points until the second level 10,000 Points.

From the accumulation of 5000 Points, you get 6 FREE coupons, with a total value of 3000 Lekë, distributed as follows:

Termat & Kushtet

PROGRAMI

Programi i besnikërisë Happy është krijuar për të përmbushur dhe shpërblyer klientët besnikë të kompanive pjesëmarrëse bazuar në blerjet e tyre dhe ofertat speciale për anëtarët.
Është një program i bazuar në pikë në kartën HAPPY.

Terms & Conditions

THE PROGRAM

Happy Loyalty Program is created to meet and reward the loyal customers of the participant companies based on their purchases and special offers for members. It is a point-based program in HAPPY card.